Home

 

Privacyverklaring

OTA Vlaams-Brabant & Brussel vzw, verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, met maatschappelijke zetel op het adres Vooruitgangstraat 333/8 in 1030 Schaarbeek en telefonisch bereikbaar op het nummer 02/725.60.13 en per mail: info@ota-vlaamsbrabant-brussel.be hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy.

In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. OTA Vlaams-Brabant & Brussel vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • de verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • jouw uitdrukkelijke toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • de passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen opdat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als OTA Vlaams-Brabant & Brussel vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via bovenstaande contactgegevens.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om uw hulpverleningstraject kwalitatief te ondersteunen, hiertoe wordt een dossier bijgehouden (uitvoering overeenkomst),
 • het versturen van thematische mailings en uitnodigingen (toestemming betrokkene),
 • het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting).

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen en verwerken:

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit/etniciteit
 • gegevens betrekking hebbend op het hulpverleningstraject

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Op onze website(s) gebruiken we cookies. Meer informatie hierover vind je in ons cookiebeleid.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, …);
 • het verzorgen (en verspreiden) van uitnodigingen.

Met deze partijen maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Verder verstrekken wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. In eerste instantie houden wij ons aan ons beroepsgeheim (artikel 458 van het strafwetboek). Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Wij verwerken persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) gezien dit intrinsiek onderdeel is van onze opdracht.

Bewaartermijn

OTA Vlaams-Brabant & Brussel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bij. De ondersteuningsdossiers worden maximum bijgehouden tot 5 jaar na het bereiken van de meerderjarigheid.

Beveiliging van de gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:

 • Alle personen die namens OTA Vlaams-Brabant & Brussel van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We gebruiken iniatialen en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

  

Jouw rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen.

U kan tevens bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan u (of in uw directe opdracht aan een andere partij). Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Om uw identiteit te controleren, vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden u sterk aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Wijziging privacyverklaring 

OTA Vlaams-Brabant & Brussel vzw kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018.